За нас

Начало  |  За нас Принтирай - A A A +

 

 

УСТАВ

 

на Сдружение нестопанска цел

„Браншова Асоциация на ресторантьорите - София"

(„БАРС")

 

 

 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ

чл. 1.1.              Наименованието на Сдружението е „Браншова Асоциация на ресторантьорите - София" („БАРС"), наричано по-нататък за краткост Сдружението.

чл. 1.2. В кореспонденцията си Сдружението вписва своите наименование, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ номер.

 

 

2. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

чл. 2.1. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

 

 

3. СЕДАЛИЩЕ

чл. 3.1. Седалището на Сдружението е в град София.

чл. 3.2. Адресът на управление на Сдружението е: град София, ж.к. „Люлин 7", бл. 775, ап. 6.

 

 

4. СРОК

чл. 4.1. Сдружението е създадена за неограничен срок.

 

 

5. ЦЕЛИ

чл. 5.1. Целите на Сдружението са:

1.       да защитава интересите на членовете си, свързани с развитието на търговската им дейност, като организира,координира,рекламира и поощрява развитието на хотелиерството и ресторантьорството в София;

2.       да разработва програми за развитие на хотелиерството и ресторантьорството;

3.       да популяризира развитието на своите членове в чужбина;

4.       да следи за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове;

5.       да съдейства за подобряване на квалификацията и намиране работа на своите членове;

6.       да задоволява интересите на своите членове, свързани с осигуряване на инвестиции, информация и специализирана помощ;

чл. 5.2. За постигане на своите цели Сдружението:

1.                                   взаимодейства с държавните и местните законодателни и изпълнителни органи и институции, неправителствените организации и предлага мерки за развитие на хотелиерството и ресторантьорството;

2.                                   Съдейства на членовете си за осъществяване на полезни делови контакти като събира, обработва и предоставя информация за бизнес партньори в страната и чужбина;

3.                                   организира срещи, семинари и други за постигане на целите си.

 

 

 

6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 6.1. Предметът на Дейност на Сдружението включва:

1.       Изготвяне на планове и стратегии за развитие на ресторантьорството и хотелиерството в град София;

2.        Организиране на мероприятия

 

 

7. СРЕДСТВА

чл. 7.1. Средствата за реализиране целите и предмета на дейност на Сдружението ще се набират чрез:

1. Членски внос;

2. Дарения;

3. Финансирания;

4. Стопанска дейност;

5. Други законосъобразни начини.

чл. 7.2.              (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, когато това е необходимо за реализиране на нейните цели и предмет на дейност.

                               (2) Стопанската дейност се извършва изключително в съответствие със законодателството.

                               (3) Сдружението не разпределя печалба от стопанската дейност, която извършва.

                               (4) Стопанската дейност на Сдружението се изразява в продажба на рекламни материали, издателска и рекламна дейност, както и други позволени от закона дейности.

 

 

8. ЧЛЕНСТВО

Общи Разпоредби

чл. 8.1.              (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

                           (2) Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, търговци и организации, свързани с хотелиерската и ресторантьорската дейност; туроператори, регионални и туристически сдружения на хотелиерския и ресторантьорския бранш.

(3) Лицата по ал. 2 могат да придобият качеството „член" на Сдружението само ако приемат Устава и условията за членство и заплатят първият членски внос.

 

Права, Задължения и Отговорност

чл. 8.2. Всеки Член на Сдружението има право:

                                           1. Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото Събрание;

                                           2. Да бъде избиран в нейните Органи;

                                           3. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;

4. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите на дейността му.

чл. 8.3. Всеки Член на Сдружението е длъжен:

1. Да внася редовно членския си внос;

2. Да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото Събрание и Управителя;

3. Да работи за реализиране на целите и предмета на дейност на Сдружението и за издигане на нейния обществен авторитет.

чл. 8.4.              (1) За задълженията на Сдружението всеки Член отговаря до размера на внесения членски внос.

(2) Член на Сдружението не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

чл. 8.5. Правата и задълженията на Членове, с изключение на имуществените, са не прехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на Членството.

 

Условия за Членство

чл. 8.6.              (1) Всеки кандидат за Член на Сдружението трябва да изпълни следните условия:

1. Да декларира, че приема Устава;

2. Да заплати първият членски внос.

(2) Формите на декларацията по т.1 на предходната алинея се одобряват от Управителния съвет.

 

Приемане на Нови Членове и Прекратяване на Членството

чл. 8.7.              (1) Кандидатите за Членове на Сдружението подават Заявление за Членство до Управителния съвет, към което прилагат документите по чл.8.6, ал.1.

(2) Приемането на нови Членове става с решение на Управителния съвет, в срок до два месеца от депозирането на Заявлението за Членство.

чл. 8.8.              (1) Ако на кандидат за Член на Сдружението му бъде отказано приемане, мотивираният отказ се изпраща на кандидата в срок до два месеца от депозирането на Заявлението за Членство.

           (2) При отказ за членство, отхвърленият кандидат може да кандидатства отново най-рано след шест месеца от датата на получаване на отказа.

           (3) При отказ за членство, внесеният първи членски внос се възстановява на отхвърления кандидат веднага след отказа.

чл. 8.9. Членството се прекратява със:

1. Едностранно волеизявление от напускащия Член до Управителния съвет;

2. Изключване;

3. Отпадане - не плащане на членския внос в определения срок и/или не изпълняване на някое условие за членство.

чл. 8.10.           (1) Решението за изключване по т.2 на предходния член е крайна мярка и се взема от Управителния съвет при виновно поведение на Член на Сдружението, което веднага влиза в сила.

(2) Причините за изключване могат да бъдат:

1. Нарушаване на Устава;

2. Поведение, факти и/или обстоятелства, които уронват престижа и авторитета на Сдружението.

           (3) Всяко решение на Управителния съвет, заедно с причините и мотивите за него, за изключване на Член на Сдружението, се оповестява на останалите Членове в срок до три работни дни от вземането му.

(4) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото Събрание, което със свое решение може да възстанови членството на изключения.

(5) Изключен Член на Сдружението може да бъде приет отново за Член най-малко две години след изключването му, по реда за приемане на нов Член.

чл. 8.11.           (1) Едностранно волеизявление от Член за напускане на Сдружението, се оповестява от Управителния съвет (заедно с мотивите - ако има такива) на останалите Членове в срок до три работни дни от депозирането му.

(2) Отпадането на Членове на Сдружението заради не плащане на членския внос в определения срок, се констатира от Управителя и се оповестява на останалите Членове след изтичане на всяко календарно тримесечие.

чл. 8.12. При прекратяване на членство, независимо от причините, Членът напуснал Сдружението не получава компенсации за внесения членски внос за периода от приемането му за Член до прекратяване на членството му.

 

Срок на Членство

чл. 8.13.           (1) След приемането на нов Член, неговото членство в Сдружението продължава за срок от дванадесет месеца, считано от месеца, следващ плащането първия членски внос.

(2) Член, който до края на месеца до който продължава неговото членство, е декларирал и удостоверил условията за членство по чл.8.6, ал.1 и ал. 2 и е заплатил членския си внос, продължава своето членство в Сдружението с още дванадесет календарни месеца.

 

Почетни Членовеч

чл. 8.14.(1) Управителния съвет може да приема Почетни Членове, които са физически лица с особена значимост в обществения и/или стопанския живот и дългогодишни и изтъкнати деятели в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързани с тях дейности, които са дали своето съгласие да съдействат за реализиране на целите и предмета на дейност на Сдружението.

           (2) Почетните Членове не плащат членски внос и ползват правата по чл.8.2, т.1 и т.3.

           (3) Управителния съвет може да освобождава Почетни Членове, които не съдействат в очакваната степен на Сдружението, за реализиране на нейните цели и предмет на дейност.

(4) Почетните  членове на Асоциацията имат всички права на редовни членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание на сдружението.

 

 

 

Асоциирани членове

чл. 8.15. (1) Управителния съвет може да приема Асоциирани членове, които могат да бъдат:

- физически лица, търговци и организации, свързани с хотелиерската и ресторантьорската дейност; туроператорски, консултански фирми, производители, банки, рекламни агенции, организации за подготовка на кадри и др., които споделят целите на Асоциацията и приемат нейният Устав.

(2) Асоциираните  членове на Асоциацията имат всички права на редовни членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание на сдружението.

 

9. ЧЛЕНСКИ ВНОС

чл.9.1. (1) Членският внос в Сдружението е годишен.

           (2)Размерът на  годишния членски внос се определя с решение на управителния съвет.

чл. 9.2.              (1) Членовете на Сдружението са длъжни да плащат членския си внос най-късно до края на месеца, до който продължава тяхното членство.

           (2) Член, който не е спазил срока за плащане на членския си внос по предходната алинея, автоматично отпада като Член на Сдружението.

чл. 9.3.              (1) Управителния съвет задължително осигурява своевременно известяване на всеки Член на Сдружението за срока, до който членският внос трябва да бъде заплатен за следващите дванадесет месеца.

           (2) Известяването по предходната алинея се извършва не по-рано от четири и не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за членство, чрез писмо с обратна разписка, факс, e-mail и телефонен разговор.

 

 

10. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

чл. 10.1. Органите на Сдружението са:

1. Общо Събрание;

2. Управителния съвет;

3. Председател на Управителния съвет.

чл. 10.2. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за работата си в Сдружението, освен ако Общото събрание не реши друго.

 

 

11. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общи Разпоредби и Компетентност

чл. 11.1. Общото Събрание е върховен ръководен орган на Сдружението.

чл. 11.2. В Общото Събрание имат право да участват всички Членове на Сдружението.

чл. 11.3. Компетентност на Общото Събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;

2. Преобразува и прекратява Сдружението;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. Приема бюджета на Сдружението за период от 01 юни на текущата до 31 май на следващата година;

5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

6. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на законодателството, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

7. Взема и други решения, предвидени в Устава.

 

Периодичност и Свикване

чл. 11.4.           (1) Общото Събрание се провежда най-малко веднъж годишно - Редовно Общо Събрание.

(2) Редовното Общо Събрание се свиква за провеждане в първата пълна седмица на месец май.

чл. 11.5.           (1) Общото Събрание се провежда в делничен за страната ден.

(2) Мястото на провеждане на Общото Събрание трябва да е общо достъпно по Седалището на Сдружението, а началният час трябва да е не по-рано от 10.00 часа и не по-късно от 12.00 часа.

чл. 11.6.           (1) Редовното Общо Събрание се свиква от Управителния съвет.

(2) За решаване на важни и неотложни във времето въпроси, Управителният съвет може да свиква и Извънредно Общо Събрание.

(3) По искане на една трета от Членовете на Сдружението, Управителният съвет е длъжен да свика Редовно (ако не е свикано за провеждане в определения срок) или Извънредно Общо Събрание, като задължително включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред, ако те съответстват на компетентността на Общото Събрание. Ако в срок до един месец от искането за свикване на Общо Събрание Управителният съвет не го свика за дата, не по-късна от три месеца от датата на свикването му, или не включи исканите от иницииращите го Членове точки в дневния ред, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите Членове или упълномощено от тях лице.

(4) Управителят е задължен да включи точки в дневния ред на Редовно Общо Събрание, ако те са направени по искане на една трета от Членове на Сдружението и съответстват на компетентността на Общото Събрание. Това искане трябва да е отправено до Управителния съвет най-късно до края на месец януари, предшестващ Редовното Общо Събрание, провеждано във втората пълна седмица на месец юни. Ако Управителния съвет не включи исканите точки в дневния ред на Редовното Общо Събрание, съдът по седалището на Сдружението свиква Извънредно Общо Събрание с искания дневен ред по писмено искане на заинтересованите Членове или упълномощено от тях лице.

(5) Свикването на Общото Събрание се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен Вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на Сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата.

(6) Поканата за Общото Събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.

(7) Първите три точки от дневния ред за всяко Общо Събрание задължително са:

1. Избор на Председателстващ на Общото Събрание;

2. Избор на Секретар и Преброители на гласовете;

3. Приемане на регламент за изказванията и начина на вземане на решения.

 

Кворум, Решения и Протокол

чл. 11.7.           (1) Общото Събрание е законно, ако присъстват повече от половината от Членовете на Сдружението.

(2) При липса на кворум Общото Събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и Членове на Сдружението да са се явили.

чл. 11.8.           (1) Всеки Член на Сдружението има право на един глас в Общото Събрание.

(2) Член, респективно неговият представител, няма право на глас в Общото Събрание при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управляващ или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

чл. 11.9.           (1) Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство от регистрираните участници към момента на откриването на Общото Събрание.

(2) Решенията по чл.11.3, т.1 и т.2 се вземат с мнозинство две трети от регистрираните участници към момента на откриването на Общото Събрание.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(4) Решения на Общото Събрание, с които се променят обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват от Председателя на Управителния съвет пред Окръжния Съд по седалището на Сдружението за вписване.

чл. 11.10.         (1) За заседанието на Общото Събрание се води протокол от Секретаря на Събранието, който след съставянето му се класира в Протоколната Книга на Общото Събрание.

(2) Поддържането на Протоколната Книга на Общото Събрание се осигурява от Председателя на Управителния съвет.

(3) В протокола за Общото Събрание се вписват имената на изказалите се, направените предложения по същество, взетите решения и направените възражения по всяка точка от дневния ред.

(4) Протоколът за Общото Събрание се подписва от Председателстващия, Секретаря и Преброителите на гласовете.

(5) Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото Събрание.

(6) Всеки законен представител на Член на Сдружението, който е присъствал на Общото Събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(7) Председателят на Управителния съвет в срок до три работни дни от провеждане на Общо Събрание оповестява неговия протокол на всички Членове на Сдружението.

 

 

Протичане на Общото Събрание

чл. 11.11.         (1) Регистрацията на Членовете, имащи право на участие в Общото Събрание, започва един час преди началото му и продължава до неговото откриване. Ако Общото Събрание бъде отложено за един час по-късно поради липса на кворум, регистрацията продължава до неговото повторно откриване. След откриването на Общото Събрание регистрацията за участие в него се прекратява.

           (2) Регистрацията на Членовете, имащи право на участие в Общото Събрание и следенето на кворума, се организира от Управителния съвет.

чл. 11.12. Общото Събрание се открива от Председателя на Сдружението, който:

1. Оповестява кворума и при нужда отлага Общото Събрание за един час по-късно;

2. Прави встъпително изказване до десет минути;

3. Оповестява гостите на Общото Събрание и им дава дума за приветствия;

4. Провежда явен избор за Председателстващ на Общото Събрание.

чл. 11.13. Избраният Председателстващ на Общото Събрание:

1. Провежда избор на Секретар и Преброители на гласовете;

2. Предлага регламент за изказванията и начина на вземане на решения и провежда гласуване за одобряването им.

чл. 11.14. След одобряването на регламента за изказванията и начина за вземане на решения, се пристъпва към работата по следващите точки от дневния ред на Общото Събрание.

чл. 11.15. Председателстващият на Общото Събрание се задължава да го ръководи, като:

1. Дава равнопоставена възможност на всички мнения и гледни точки да бъдат обхватно изложени и аргументирани;

2. Не допуска и прекъсва изказвания, които нямат отношение към въпросите от дневния ред;

3. Не допуска не етично и не колегиално поведение между присъстващите;

4. Не допуска нарушаване на реда в залата;

5. Потушава всички потенциални конфликти и напрежение още в своя зародиш;

6. Изказва се само по реда на регламента за изказванията;

7. Стриктно спазва регламента за изказвания и начина на вземане на решения по отношение на всички присъстващи.

чл. 11.16.         (1) Ако Председателстващият на Общото Събрание не се придържа към условията на предходния член, може да бъде поискано гласуване за смяната му с Председателя на Управителния съвет на Сдружението, което Председателстващият на Общото Събрание е задължен веднага да проведе.

(2) Не могат да се правят повече от три предложения за смяна на Председателстващия в рамките на едно Общо Събрание.

          

 

Явно или Тайно Гласуване

чл. 11.17.         (1) Общото Събрание взема решенията си с явно гласуване.

(2) Общото Събрание може да вземе решение по определени въпроси решенията да се вземат с тайно гласуване.

 

 

 

12. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Общи Разпоредби

чл. 12.1. Сдружението се управлява от Управителен съвет.

чл.12.2. (1) Управителният съвет се състои от три дееспособни физически лица, които са членове на Сдружението.

(2) Управителният съвет избира от своя състав председател.

 

Компетентност и Задължения

чл. 12.3. Компетентност на Управителния съвет:

1.       Осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание;

2.       Приема, изменя или отменя вътрешни актове за устройството и/или дейността на Сдружението, освен тези от компетентността на Общото Събрание;

3.       Приема и изключва Членове на Сдружението;

4.       Взема решения за откриване и закриване на Клонове;

5.       Взема решение за участие в други организации;

6.       Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

7.       Разпорежда се с имуществото на Сдружението;

8.       Определя реда и организира реализирането на целите и предмета на дейността на Сдружението;

9.       Образува временни и/или постоянни органи, комисии, работни групи, постове и/или длъжности, които да работят по задачи и проблеми, свързани с целите и предмета на дейност на Сдружението;

10.    Отменя решения на създадените от него временни и/или постоянни органи, комисии, работни групи, постове и/или длъжности, които противоречат на законодателството, Устава и вътрешните актове за устройството и/или дейността на Сдружението;

11.    Одобрява изготвения от Управителя проект за бюджет и го внася в Общото Събрание за одобрение;

12.    Определя адреса на управление на Сдружението;

13.    Одобрява символите на Сдружението;

14.    Взема и други решения, предвидени в Устава;

15.    Взема решения и по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг Орган.

чл. 12.4.           (1) Управителният съвет се избира от Общото Събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Мандатът на членовете на Управителния съвет е пет години, без ограничение в мандатите.

чл. 12.5.           (1) Член на Управителния съвет може да прекрати мандата си с едностранно волеизявление до Общото събрание.

(2) При прекратяване на мандата по реда на предходната алинея, Общото събрание в срок до три месеца свиква и провежда Извънредно Общо Събрание за избор на нов член на Управителния съвет.

(3) При прекратяване на мандата на Член на Управителния съвет по реда на ал.1, същият продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов Член на Управителния съвет.

      

Председател

чл.12.6. (1) Управителният съвет избира между членовете си с явно гласуване с обикновено мнозинство Председател.

       (2) Компетентност на Председателя:

1.       Свиква заседанията на Управителния съвет;

2.       Ръководи заседанията на Управителния съвет;

3.       Взема и решения други решения, предвидени в Устава;

4.       Представлява Сдружението;

5.       Подписва всички документи от името на Сдружението;

6.       Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;

7.       Назначава и освобождава персонала на Сдружението, възлага и контролира дейността им;

8.       Упълномощава лица, които да представляват Сдружението временно и/или постоянно пред трети лица по въпроси и проблеми, свързани с нейните цели и предмет на дейност;

9.       Подготвя и внася в Управителния съвет проект за бюджет;

10.    Взема и други решения, предвидени в Устава;

           (3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

 

чл. 12.7.           (1) Председателят е длъжен:

1.       Да спазва Устава и да изпълнява решенията на управителния съвет;

2.       Да работи и изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и нейните Членове;

3.       Да осигури воденето на счетоводството на Сдружението, съгласно законодателството;

4.       Да осигури надлежното водене и съхраняване на всички книжа, регистри, протоколи, актове и други подобни на Сдружението;

5.       Да предаде по опис документацията на Сдружението, за която отговоря, на Управителя, който го наследява.

(2) Председателят може да одобрява и да реализира само разходи и/или сделки, които са икономически обосновани и не представляват риск за несъстоятелност на Сдружението.

 

 

13.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 13.1. Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото Събрание;

2. С решение на Окръжния Съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел случаи.

 

 

 

14.  ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 14.1.           (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския Закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на нейното имущество и удовлетворяване на кредиторите и.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

15. ПРЕДСТАВИТЕЛИ И КЛОНОВЕ

чл. 15.1. Във връзка с изпълнение на целите и предмета на дейност, Управителният съвет може да определя Представител на Сдружението или да образува Клон на Сдружението във всяка област и/или община на Република България.

чл. 15.2.           (1) Управителният съвет може да определя Представители на Сдружението за всяка област и/или община, като определя техните права, задължения и отговорности.

           (2) Управителният съвет може да снема от длъжност Представители на Сдружението, както и да изменя техните права, задължения и отговорности по всяко време.

чл. 15.3. Управителният съвет може да образува Клонове на Сдружението във всяка област и/или община, като Клоновете са със седалища в съответните областни и/или общински центрове.

чл. 15.4.           (1) Управителният съвет определя Управители на Клоновете и определя техните права, задължения и отговорности.

           (2) Управителният съвет може да снема от длъжност Управители на Клонове, както и да изменя техните права, задължения и отговорности по всяко време.

 

 

16.  СИМВОЛИ И ФОРМА НА ДОКУМЕНТИТЕ

чл. 16.1. Сдружението има свои символи, които се одобряват от Управителният съвет.

чл. 16.2. Формата и дизайнът на документите, печатът, рекламните материали и изданието на Сдружението се одобряват от Управителният съвет.

 

 

17. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 17.1. Учредителното Събрание за Учредяването на Сдружението се счита и за Редовно Общо Събрание за 2009 год.

 

Настоящият Устав е приет на Учредително Събрание на Сдружение „Браншова Асоциация на ресторантьорите - София" („БАРС"), състояло се на 10 юни 2009 год. в град София.

 

 

 

 

      
Права за ползване MtSoft